Himani Advies- en behandelbureau voor Natuurgeneeskunde 

0299 45 00 29  EMAIL   Specialisatie Ayurveda en oosterse natuurgeneeswijzen

Himani voorwaarden 

Deze (betalings)voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/ cliënt en Jacqueline Brandes te Purmerend.

Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op www.pijnbestrijdingnederland.nl en zijn dus ook van toepassing indien niet verstrekt bij het eerste consult.

CONSULTEN

Natuurgeneeskundige* consulten bestaan uit intake, tong- en gezichtsdiagnose en advies.                                                                                                                                                

Advies in schussler celzouten, bach bloesem remedies, kruiden en behandelingen ten gunste van spoedig herstel en verbetering klachten.

*Behandelingen die vallen onder Advies-en behandelbureau voor Natuurgeneeskunde zijn: Orthomoleculaire begeleiding, Pijnbestrijding, Ayurveda therapie, Bach bloesem therapie, therapeutische massages, reflexologie, Reflex acupunctuur.

Wat nadrukkelijk niet onder natuurgeneeskundige zorg valt, zijn consulten/groepsbehandelingen voor:

  • Preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
  • Sociaal (maatschappelijke) dienstverlening
  • Werk,- opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
  • Schoonheidsbevordering
  • Het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen.

  1. ANNULERING
  2. Afspraken die niet (kunnen) worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor het consult of behandeling telefonisch te  worden afgezegd, via 0299 45 00 29. Indien Uw specialiste in behandeling is, spreekt U dan a.u.b. de voicemail in. Bij niet tijdige afzegging behoudt Advies- en behandelbureau voor Natuurgeneeskunde, onderdeel van Himani beauty, health&hairspa zich het recht voor één keer het uurtarief of het tarief van de afgesproken behandeling in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld. Om bedrijfsmatig optimaal te functioneren, hopen wij dat U hiervoor begrip heeft. U zorgt erop deze manier voor dat andere klanten ( en u zelf mogelijk in toekomst) niet onnodig lang hoeft te wachten op de volgende afspraak.

BETALINGSVOORWAARDEN

Bij uw bezoek aan Himani beauty, health&health, advies- en behandelbureau voor natuurgeneeskunde, wordt uitsluitend na consult of natuurgeneeskundige behandeling een declaratiebon verstrekt voor eventuele declaratie bij uw ziektekostenverzekeraar. Eventuele vergoeding via zorgverzekeraar is op eigen risico en afhankelijk van natuurgeneeswijze prestatiecode en alternatieve geneeswijzen vergoeding protocol van uw aanvullend zorgverzekering.

De betaling geschied per contant of pin direct aan Uw Himani therapeut.

Zou op rekening  onverhoopt voorkomen dan dient voor honorarium, leveringen en andere kosten binnen 8 dagen na de consultdatum het bedrag te zijn voldaan op bank nl82 rabo 0 11 70 75 833. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, dan verkeerd de cliënt in verzuim met ingang van de 9e dag na de notadatum.

Zodra de cliënt in verzuim verkeert is Himani gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Op het moment dat de cliënt blijvend in verzuim verkeerd, is advies- en behandelbureau voor de Natuurgeneeskunde, onderdeel van Himani beauty, health & hairspa gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen samenhangende kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente , met een minimum van €30,00 alles exclusief omzetbelasting.

DECLARATIE VAN KOSTEN BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR.

Een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar is mogelijk indien deze de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) erkent. (In de meeste gevallen is dit zo) De hoogte van de vergoeding kan per verzekeraar verschillen en is mede afhankelijk van de voorwaarden in de door u afgesloten polis. Vergoedingen vinden plaats op basis van natuurgeneeskundige therapie en het lidmaatschap VBAG.

Bij twijfel kan alleen uw ziektekostenverzekeraar hierover uitsluitsel geven. Himani beauty,health&hairspa kan en mag niet bemiddelen tussen u en uw ziektekostenverzekeraar, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Kosten voor niet nagekomen afspraken kunnen uiteraard niet bij ziektekostenverzekeraars worden gedeclareerd.

Let op! Himani voldoet aan nieuw reglementzorgverzekeraar, beroepsvereniging en verhoogde scholings eisen 2016/2017.                                                                                               Wij hanteren  TARIEVEN v.a: €49,00,  €79,00  of  €99,00

REKENVOORBEELD : (bij €45,00 vergoeding zorgverzekeraar): Therapeutische massage kost U maar €34,00. Plaatselijke pijnbestrijding kost U maar €14,00. (Voet)Reflex acupunctuur kost U maar €4,00

Wet bescherming persoonsgegevens.

Alle behandelgegevens worden verwerkt en gebruikt conform de Wet Persoonsgegevens van 1 september 2001. Bij aanvang van de behandeling wordt ervan uit gegaan dat u toestemming geeft om uw persoon- en behandelgegevens op te slaan ten behoeve van voortgang behandeling en zorg traject.

Huisregels zijn terug te lezen op www.pijnbestrijdingnederland.nl.

Heel graag tot ziens, meeuwstraat 40, 1444VG purmerend, T;0299 45 00 29